DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช6,8306,6357,4217,0917,8287,51522,07921,24143,320
กระบี่2,5592,4602,8412,7152,9772,9098,3778,08416,461
พังงา1,1231,0711,2871,2981,3911,2603,8013,6297,430
ภูเก็ต2,0601,8932,3912,2752,5712,4677,0226,63513,657
สุราษฎร์ธานี5,1404,7805,7175,2775,8775,66116,73415,71832,452
ระนอง8888861,0811,0141,3101,2993,2793,1996,478
ชุมพร2,2552,1432,4162,2682,4302,3417,1016,75213,853
รวมทั้งหมด20,85519,86823,15421,93824,38423,45268,39365,258133,651
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล