DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ศรีสะเกษ5,9945,5486,6186,0906,7476,43319,35918,07137,430
อุบลราชธานี8,1547,8208,9688,4089,2688,91826,39025,14651,536
ยโสธร1,9751,9302,1172,0772,2522,0996,3446,10612,450
อำนาจเจริญ1,6251,5271,7341,6581,7181,5405,0774,7259,802
มุกดาหาร1,5121,4441,6081,4921,8321,7754,9524,7119,663
รวมทั้งหมด19,26018,26921,04519,72521,81720,76562,12258,759120,881
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล