DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 9
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครราชสีมา10,2719,72711,17210,38611,71811,12033,16131,23364,394
บุรีรัมย์6,3036,1337,1736,7637,4777,15020,95320,04640,999
สุรินทร์5,7985,2946,1515,8796,5706,23018,51917,40335,922
ชัยภูมิ4,2814,0004,6934,3684,9444,73513,91813,10327,021
รวมทั้งหมด26,65325,15429,18927,39630,70929,23586,55181,785168,336
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล