DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ5,6905,2416,1295,6966,5156,03718,33416,97435,308
ชลบุรี7,9427,4488,2807,6538,6868,33124,90823,43248,340
ระยอง3,9113,7484,0863,7534,3164,11112,31311,61223,925
จันทบุรี2,5112,3912,6732,5382,7582,4987,9427,42715,369
ตราด9939061,0409681,1311,1143,1642,9886,152
ฉะเชิงเทรา3,3353,0623,5273,2743,6463,44910,5089,78520,293
ปราจีนบุรี2,3742,2082,5732,3752,5942,4637,5417,04614,587
สระแก้ว2,7692,5972,8732,7773,1282,8888,7708,26217,032
รวมทั้งหมด29,52527,60131,18129,03432,77430,89193,48087,526181,006
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล