DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี4,8264,5365,2114,8115,3555,16715,39214,51429,906
ปทุมธานี5,1214,7165,4385,0875,6665,35916,22515,16231,387
พระนครศรีอยุธยา3,3473,1003,5843,3873,7093,53710,64010,02420,664
อ่างทอง8998349819301,0771,0122,9572,7765,733
ลพบุรี2,6262,4312,8802,7913,0932,8748,5998,09616,695
สิงห์บุรี6346097427017946882,1701,9984,168
สระบุรี2,6662,6502,8442,7192,9652,7948,4758,16316,638
นครนายก1,1119991,1271,1021,2011,1193,4393,2206,659
รวมทั้งหมด21,23019,87522,80721,52823,86022,55067,89763,953131,850
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล