DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 123,86222,56625,69724,38927,50825,90877,06772,863149,930
เขต 216,21615,20417,76316,74218,87517,57252,85449,518102,372
เขต 311,18710,49411,97211,26712,78212,07335,94133,83469,775
เขต 422,71821,40223,90722,53425,52124,46072,14668,396140,542
เขต 522,93921,46724,27023,00527,79725,84675,00670,318145,324
เขต 631,53729,36833,04431,10535,68133,511100,26293,984194,246
เขต 719,63018,75021,43620,18022,71721,64663,78360,576124,359
เขต 823,39822,24325,27224,34527,84826,20376,51872,791149,309
เขต 928,56226,81930,53529,06132,76431,38691,86187,266179,127
เขต 1020,46419,22621,64020,59323,15821,69465,26261,513126,775
เขต 1123,12621,84924,49323,57526,78425,17474,40370,598145,001
เขต 1231,59029,76932,58830,56134,78432,56898,96292,898191,860
เขต 1322,11120,63622,67421,21624,56623,49069,35165,342134,693
รวมทั้งหมด297,340279,793315,291298,573340,785321,531953,416899,8971,853,313
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล