DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 19,4799,09710,69710,12511,43110,93531,60730,15761,764
เขต 31,1331,0991,3001,2131,4581,3023,8913,6147,505
เขต 423,62522,29525,44924,42527,37025,80076,44472,520148,964
เขต 633,49731,53335,89733,71737,28435,236106,678100,486207,164
เขต 720,69619,48122,60521,49824,41622,54467,71763,523131,240
เขต 824,50623,57527,62726,02429,22327,72481,35677,323158,679
เขต 929,61728,13532,57531,21334,65732,82496,84992,172189,021
เขต 1020,93319,95322,92621,53724,00522,82067,86464,310132,174
เขต 1323,86922,25725,14623,91127,25925,93576,27472,103148,377
รวมทั้งหมด187,355177,425204,222193,663217,103205,120608,680576,2081,184,888
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล