DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 19,1488,6849,5449,0549,7499,24928,44126,98755,428
เขต 31,2601,1691,4361,3011,4071,3674,1033,8377,940
เขต 424,07523,16226,07224,52626,07024,55476,21772,242148,459
เขต 633,70931,52034,49932,56834,29232,294102,50096,382198,882
เขต 721,82220,74524,22822,39724,51823,08170,56866,223136,791
เขต 826,38524,84728,68627,24928,99427,50784,06579,603163,668
เขต 931,41130,17934,34832,44835,01533,088100,77495,715196,489
เขต 1021,98120,56623,70622,53724,20023,02469,88766,127136,014
เขต 1323,83922,55624,02122,95224,15622,82072,01668,328140,344
รวมทั้งหมด193,630183,428206,540195,032208,401196,984608,571575,4441,184,015
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล