DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,19610,63511,67911,09912,06511,65534,94033,38968,329
เขต 31,4201,2841,4271,3821,4731,4614,3204,1278,447
เขต 427,03125,35927,24825,50628,10226,88482,38177,749160,130
เขต 637,80135,48837,17134,96938,20336,293113,175106,750219,925
เขต 723,55921,71824,52123,01925,22023,84373,30068,580141,880
เขต 828,13526,69929,07527,52130,31828,66587,52882,885170,413
เขต 933,36231,65534,93433,07136,62734,489104,92399,215204,138
เขต 1023,05521,94924,23023,05124,79324,00372,07869,003141,081
เขต 1329,14927,56028,49226,82329,28027,69086,92182,073168,994
รวมทั้งหมด214,708202,347218,777206,441226,081214,983659,566623,7711,283,337
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล