DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,40210,81511,88711,52412,33211,54135,62133,88069,501
เขต 31,3961,3371,4731,4581,6411,5324,5104,3278,837
เขต 427,08125,33527,99326,79429,84427,78784,91879,916164,834
เขต 637,58835,27038,26636,39340,16938,239116,023109,902225,925
เขต 723,89822,39225,05323,75226,85625,41675,80771,560147,367
เขต 828,25826,77330,14728,47632,34930,47390,75485,722176,476
เขต 933,95232,19836,46034,37738,64036,999109,052103,574212,626
เขต 1023,56022,36524,66323,85626,33825,08974,56171,310145,871
เขต 1329,74627,94029,73028,11430,76228,87990,23884,933175,171
รวมทั้งหมด216,881204,425225,672214,744238,931225,955681,484645,1241,326,608
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล