DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,76811,36312,19411,49112,17011,55336,13234,40770,539
เขต 31,4221,4201,6181,5391,6511,5584,6914,5179,208
เขต 427,77826,24729,52427,71330,02227,70987,32481,669168,993
เขต 638,57736,69440,21538,14239,72937,114118,521111,950230,471
เขต 724,40623,04526,53125,25727,38925,55578,32673,857152,183
เขต 829,15827,66632,06929,96833,27931,68494,50689,318183,824
เขต 935,35833,55338,32736,57439,21037,120112,895107,247220,142
เขต 1024,12123,24626,09824,94326,88325,62177,10273,810150,912
เขต 1330,91229,21331,14129,24830,80828,76092,86187,221180,082
รวมทั้งหมด223,500212,447237,717224,875241,141226,674702,358663,9961,366,354
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล