DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,70911,05011,85611,35410,96310,37734,52832,78167,309
เขต 31,6221,5211,7471,6731,7881,6995,1574,89310,050
เขต 429,65827,26031,16529,65130,98228,76791,80585,678177,483
เขต 639,68936,95341,30138,78139,98337,505120,973113,239234,212
เขต 726,58424,89929,27727,70429,26927,65085,13080,253165,383
เขต 832,26930,68435,61433,74435,48533,812103,36898,240201,608
เขต 938,15336,15942,26839,70742,74140,252123,162116,118239,280
เขต 1026,05524,89829,00927,73029,43127,66384,49580,291164,786
เขต 1332,53230,40133,15831,33530,70029,14296,39090,878187,268
รวมทั้งหมด238,271223,825255,395241,679251,342236,867745,008702,3711,447,379
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล