DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน - 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกำกับดูแล

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563 2564 แนวโน้ม
1
ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลองค์การ
               
1.01 ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
1.02 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
1.03 ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุผลตามเป้าหมายกิจกรรมในแผนการปฏิบัติการประจำปี (คิดจากร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุผลมากกว่าร้อยละ 85 ของกิจกรรมที่ด้าเนินการ) >= 80.00 % 0.00 0.00 0.00 70.00 80.50 99.94
1.04 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย >= 50.00 % 0.00 0.00 0.00 52.38 75.76 57.14
1.05 ร้อยละของการควบคุมภายในของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยมีความถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม >= 95.00 % 0.00 0.00 0.00 97.76 98.37 99.64
1.10 ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
1.11 ร้อยละของการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งระเบียบ ข้อบังคับ >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
1.12 จ้านวนกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงตามกฎหมายการสาธารณสุข ที่กรมอนามัยประกาศใช้ (ฉบับ) ผลงานสะสม >= 10.00 % 0.00 0.00 0.00 9.00 11.00 16.00
1.20 ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรมความโปร่งใส และจริยธรรม
1.21 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) >= 91.02 คะแนน 77.90 83.71 85.04 91.07 91.02 92.04
1.22 อัตราส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นศูนย์ (0 เรื่อง) <= 0.00 เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.23 จำนวนรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสจากการประเมินผลโดยองค์กรภายนอก (NACC และ ITA ซึ่งปี 2561 อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน NACC) >= 2.00 รางวัล 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00
1.24 เปรียบเทียบลำดับคะแนน ITA ของกรมอนามัยต่อหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ล้าดับที่) >= 4.00 ลำดับที่ 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 4.00
1.30 ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน
1.31 จำนวนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น >= 871.00 แห่ง 120.00 344.00 390.00 400.00 499.00 530.00
1.32 ร้อยละของสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (ผลงานสะสม) >= 57.00 แห่ง 0.00 0.00 0.00 45.92 57.29 60.85
9
ตัวชี้วัดด้านการนำองค์การ
               
9.01 ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรกรมอนามัยคิดว่าผู้บริหารขององค์กร(หัวหน้าหน่วยงาน) มีวิสัยทัศน์ >= 79.00 % 0.00 73.69 77.40 86.10 78.85 80.41
9.02 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ >= 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
9.03 จำนวนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA รายหมวดสะสม) >= 4.00 รางวัล 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00
9.04 ร้อยละการลาออกของข้าราชการกรมอนามัย <= 2.50 % 0.00 0.00 0.00 2.54 2.46 2.02