DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน - 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกำกับดูแล

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 แนวโน้ม
1
ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลองค์การ
           
1.01 ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00
1.02 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00
1.10 ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
1.11 ร้อยละของการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งระเบียบ ข้อบังคับ >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00
1.20 ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรมความโปร่งใส และจริยธรรม
1.21 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) >= 80.00 คะแนน 77.90 83.71 85.04 91.07
1.22 อัตราส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นศูนย์ (0 เรื่อง) <= 0.00 เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00
1.23 จำนวนรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสจากการประเมินผลโดยองค์กรภายนอก (NACC และ ITA ซึ่งปี 2561 อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน NACC) >= 2.00 รางวัล 2.00 2.00 2.00 1.00
1.30 ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน
1.31 จำนวนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น >= 310.00 แห่ง 120.00 344.00 390.00 400.00
9
ตัวชี้วัดด้านการนาองค์การ
           
9.01 ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรกรมอนามัยคิดว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีวิสัยทัศน์ >= 75.00 % 0.00 73.69 77.40 86.10
9.02 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ >= 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00