DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.3.03 ร้อยละของสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.3.03 ร้อยละของสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น >= 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00