DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.3.02 อัตราการเปลี่ยนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากกลุ่มติดเตียงมาเป็นติดบ้าน ต่อแสนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.3.02 อัตราการเปลี่ยนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากกลุ่มติดเตียงมาเป็นติดบ้าน ต่อแสนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง >= 30.00 ต่อแสนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 0.00 0.00 27.00 35.00 40.00 0.00 0.00