DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.12 ระยะเวลาในการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย "ผลงานประเภท Full Board" จนถึงการได้รับรองจริยธรรมการวิจัย (จำนวนวันทำการที่กำหนดใน SOP)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.1.12 ระยะเวลาในการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย "ผลงานประเภท Full Board" จนถึงการได้รับรองจริยธรรมการวิจัย (จำนวนวันทำการที่กำหนดใน SOP) >= 30.00 วัน 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00