DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.10 ระยะเวลา (วัน) ในการพิจารณาอุทธรณ์ลดลง (ระยะเวลาเฉลี่ย)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.1.10 ระยะเวลา (วัน) ในการพิจารณาอุทธรณ์ลดลง (ระยะเวลาเฉลี่ย) >= 80.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 84.64 78.11 73.98