DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.07 ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) มี คสจ.ตามกฎหมายเมื่อปี 2561)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.1.07 ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) มี คสจ.ตามกฎหมายเมื่อปี 2561) >= 100.00 % 0.00 0.00 0.00 71.05 77.63 0.00 0.00