DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.06 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.1.06 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม) >= 31.00 ผลงาน 0.00 0.00 3.00 9.00 14.00 31.00 33.00