DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.02 ร้อยละของนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.1.02 ร้อยละของนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา >= 100.00 % 0.00 63.00 88.00 100.00 100.00 0.00 0.00