DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.01 ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วันทำการ)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.6.1.01 ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วันทำการ) >= 6.00 วัน 0.00 25.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00