DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.2.09 ร้อยละของนักเรียนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ตั้งครรภ์ ได้เรียนต่อในระบบ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.2.09 ร้อยละของนักเรียนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ตั้งครรภ์ ได้เรียนต่อในระบบ >= 66.65 % 0.00 0.00 0.00 0.00 50.96 63.48 69.40