DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.2.06 ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.2.06 ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี >= 68.00 % 0.00 0.00 66.02 72.48 64.87 71.72 73.96