DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.2.05 จำนวนผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับบริการส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.2.05 จำนวนผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับบริการส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ >= 3500000.00 คน 0.00 1656824.00 3001908.00 3420094.00 3628338.00 0.00 0.00