DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.2.04 จำนวน Care giver ที่ได้รับการอบรม (สะสม)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.2.04 จำนวน Care giver ที่ได้รับการอบรม (สะสม) >= 18000.00 คน 0.00 27696.00 22450.00 27352.00 77853.00 0.00 0.00