DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.1.08 ร้อยละของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของส่วนราชการลดลงร้อยละ 10

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.1.08 ร้อยละของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของส่วนราชการลดลงร้อยละ 10 >= 10.00 % 0.00 0.00 20.89 26.32 30.35 0.00 0.00