DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.1.06 จำนวนเงินงบประมาณโครงการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (บาท)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.1.06 จำนวนเงินงบประมาณโครงการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (บาท) >= 28492100.00 บาท 0.00 0.00 16722600.00 28492100.00 27663000.00 0.00 0.00