DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.5.1.05 จำนวนเงินงบประมาณในการดำเนินการ Long Term Care ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (ผ่าน สปสช.)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.5.1.05 จำนวนเงินงบประมาณในการดำเนินการ Long Term Care ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (ผ่าน สปสช.) > 600.00 ล้านบาท 0.00 600.00 900.00 1159.20 1159.20 0.00 0.00