DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.4.1.22 อัตราส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นศูนย์ (0 เรื่อง)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.4.1.22 อัตราส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นศูนย์ (0 เรื่อง) <= 0.00 เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00