DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.4.1.21 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.4.1.21 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) >= 91.02 คะแนน 80.66 77.90 83.71 85.04 91.07 91.02 92.04