DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.4.1.10 ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.4.1.10 ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ