DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.12 ร้อยละทันตแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขต่อหน่วยบริการสาธารณสุข

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.12 ร้อยละทันตแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขต่อหน่วยบริการสาธารณสุข >= 30.00 % 0.00 2.46 6.37 11.83 11.83 0.00 0.00