DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.10 ร้อยละของผู้บริหารระดับกลางได้รับการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงมีสมรรถนะเหมาะสม(Successor)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.10 ร้อยละของผู้บริหารระดับกลางได้รับการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงมีสมรรถนะเหมาะสม(Successor) >= 70.00 % 0.00 0.00 72.01 74.20 74.20 0.00 0.00