DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.09 ร้อยละของผู้บริหารระดับกลางได้รับการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูง

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.09 ร้อยละของผู้บริหารระดับกลางได้รับการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูง >= 50.00 % 0.00 9.63 20.51 33.06 33.06 0.00 0.00