DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.08 ร้อยละของผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการพัฒนาเป็นนักอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.08 ร้อยละของผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการพัฒนาเป็นนักอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม >= 50.00 % 0.00 21.12 45.80 64.75 64.75 0.00 0.00