DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.07 ร้อยละผู้ปฏิบัติงานด้าน CHRO และ HR Team ได้รับการพัฒนา

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.07 ร้อยละผู้ปฏิบัติงานด้าน CHRO และ HR Team ได้รับการพัฒนา >= 80.00 % 0.00 28.65 69.19 87.56 87.56 0.00 0.00