DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.05 ร้อยละข้าราชการใหม่ได้รับการพัฒนารองรับภารกิจกรม

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.05 ร้อยละข้าราชการใหม่ได้รับการพัฒนารองรับภารกิจกรม >= 100.00 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00