DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.4.02 ร้อยละของผู้นำการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมมีสมรรถนะเหมาะสม

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.4.02 ร้อยละของผู้นำการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมมีสมรรถนะเหมาะสม >= 70.00 % 0.00 64.04 62.26 73.11 77.72 0.00 0.00