DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.3.11 ร้อยละความครอบคลุมของพื้นที่ตึกกรมอนามัยที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.3.11 ร้อยละความครอบคลุมของพื้นที่ตึกกรมอนามัยที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด >= 80.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00