DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.3.09 ร้อยละของบุคลากรต่อประเด็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นธรรมในการมอบหมายงาน

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.3.09 ร้อยละของบุคลากรต่อประเด็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นธรรมในการมอบหมายงาน >= 80.00 % 0.00 62.54 78.84 84.42 84.42 0.00 0.00