DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.3.06 ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยพึงพอใจต่องานที่รับผิดชอบ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.3.06 ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยพึงพอใจต่องานที่รับผิดชอบ >= 70.00 % 0.00 71.09 64.89 76.74 76.74 0.00 0.00