DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.3.04 ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.3.04 ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน >= 70.00 % 0.00 75.08 74.46 77.92 77.92 0.00 0.00