DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.3.01 ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยที่เชื่อมั่นในทิศทางขององค์กร

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.3.01 ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยที่เชื่อมั่นในทิศทางขององค์กร >= 60.00 % 0.00 59.27 67.49 68.18 84.30 0.00 0.00