DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.09 ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนอันมีเหตุจากสภาพแวดล้อมการทำงาน (น้อยกว่าร้อยละ 0.1) ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนอันมีเหตุจากสภาพแวดล้อมการทำงาน (น้อยกว่าร้อยละ 0.1)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.2.09 ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนอันมีเหตุจากสภาพแวดล้อมการทำงาน (น้อยกว่าร้อยละ 0.1) ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนอันมีเหตุจากสภาพแวดล้อมการทำงาน (น้อยกว่าร้อยละ 0.1) >= 0.10 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00