DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.05 ร้อยละความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.2.05 ร้อยละความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพ >= 80.00 % 0.00 83.80 83.80 78.15 78.15 0.00 0.00