DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.03 ร้อยละความสุขของบุคลากรกรมอนามัย (ข้อมูล Happinometer)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.2.03 ร้อยละความสุขของบุคลากรกรมอนามัย (ข้อมูล Happinometer) >= 60.00 % 0.00 69.00 63.15 64.76 64.76 0.00 0.00