DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.1.05 หน่วยงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการตอบสนองยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ก.ย.59, ก.ย. 60,ก.ย.61)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.1.05 หน่วยงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการตอบสนองยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ก.ย.59, ก.ย. 60,ก.ย.61) >= 80.00 % 0.00 83.32 88.56 92.39 92.39 0.00 0.00