DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.1.04 ร้อยละตำแหน่งว่างของข้าราชการในสายงานหลัก (นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) นักโภชนาการ)

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.3.1.04 ร้อยละตำแหน่งว่างของข้าราชการในสายงานหลัก (นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) นักโภชนาการ) >= 9.00 % 0.00 9.44 8.86 8.82 8.82 0.00 0.00