DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.2.04 ร้อยละของแปรงสีฟันที่จาหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทยได้รับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและผ่านตามมาตรฐานวิชาการกรมอนามัย

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.2.04 ร้อยละของแปรงสีฟันที่จาหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทยได้รับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและผ่านตามมาตรฐานวิชาการกรมอนามัย >= 75.00 % 0.00 0.00 72.90 73.30 75.30 0.00 0.00