DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.2.03 ร้อยละของจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.2.03 ร้อยละของจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น >= 77.00 % 0.00 35.00 65.00 77.00 100.00 0.00 0.00